Daan sa Perdisyon O Landas sa Katubusan?

Papalawak at papaigting ang paglaban ng mga manggagawa at mamamayan sa daigdig – laluna sa mga kapitalista-imperyalistang mga bansa. Sa gitna ng kanilang pakikipaglaban, ibayong tumitining at lumalalim ang makauring tindig at direksyon ng kanilang pakikibaka.

Kami ang 99%! Ito ang battle cry ng Occupy Wall Street Campaign na nagsimula sa New York, USA, na kagyat na sisikad at lulundag sa London ng UK, sa mga susing lungsod sa Canada at Australia, at parang di-maapulang sunog na mabilis na lilikwad sa 1500 na mga syudad sa buong mundo na ang 100 ay sa loob mismo ng US na sentro ng imperyalistang kapangyarihan.
Ito ay sa gitna ng patuloy na pagbulusok sa krisis ng pandaigdigang kapitalismo – na sa yugtong monopolyo ay lalong nagiging parasitiko, dekadente at bulok. Sinasagip ng mga kapitalista-imperyalistang mga estado/bansa ang kanilang paggugubyerno sa pinagkakautangang mga pandaigdigang institusyong pinansyal at dambuhalang pribadong mga bangko — ang mga manipulador sa pinansya — ng salaping publikong pambayad-utang para makautang muli at maka-opereyt. Habang patuloy na isinasadlak sa krisis at kahirapan ang kanya-kanyang mamamayan sa pamimiga ng mga patakaran sa pagtitipid.

Lumolobo ang dis-empleyo sa buong mundo kaya tuluy-tuloy sa pagtumal ang produksyon. Kapos ang kita ng mga manggagawa at mamamayan, di-sapat para makapamili – sa gayo’y tumutumal ang konsumo at lalong kumikitid ang pamilihan. Nasa bingit ng laganap na paghupa o resesyon ang pandaigdigang kapitalismo.
Ang patuloy na krisis ng kapitalismo ay nagmumula sa imperyalistang US – ang pinakamalaki pa ring ekonomya sa daigdig, gayunma’y batbat ng malalaking gastusin (laluna sa militar) at pagkakautang dahil sa pagkawaldas ng soberanong yaman sa pinansyal na pangangapital. Mayayanig hindi lamang Amerika kundi ang buong mundo nang babaan ng Standar&Poor ang credit rating ng US.
Sa pagdausdos ng ekonomya ng US, ang nalalabing alas ng pandaigdigang kapangyarihan nito ay ang lakas-militar. Nakakalat sa buong mundo ang armadong pwersa nito bilang ayuda sa nakakalat, pandaigdigang interes niyang pang-ekonomya, Kaya nagpapatuloy ang forward deployment ng armadong lakas ng US para mantinihin ang malawak na saklaw ng impluwensya niya (sphere of influence) laluna sa mga lugar na mayruon siyang istratehikong pang-ekonomyang interes.

Liban sa mga bansang tulad ng Iraq at Afghanistan na diretsong produkto ng kanyang gera ng agresyon/interbensyon, mga military access agreement sa mga bansang Asean ang pangunahing porma ng kanyang presensyang militar – ang mga kasunduan bilang mga imprakstruktura para sa mga gera ng agresyon at interbensyon kung kakailanganin.

Panigurado rin ang pwersang militar niya para mananatiling malaya ang $10 T- halaga ng ruta ng kalakalan sa Timogsilangang Asya at pagtatakda rin ng kanyang kapangyarihang militar sa Asya-Pasipiko. Liban pa sa gwardyado ang China kung patuloy na magpapakitang-gilas sa kapasidad pangmilitar nito kaugnay ng pinag-aagawang mga isla sa South China Sea tulad ng Spratlys.
Nagpapatuloy naman ang protesta at paglaban ng mga manggagawa at mamamayan sa iba’t ibang panig ng mundo sa mga militanteng porma ng malawakang protesta, welga, tigil-trabaho, okupasyon at komuna: Sa US mismo at sa buong Europa, sa Gitnang Silangan at sa Latin America, sa Asya at sa Africa.
Higit na tatalas ang militansya nito sa Kliusang Kami ang 99% bilang nilalaman ng Occupy Campaign na matulis na nakatutok ang atake sa ugat ng krisis, kahirapan at gera: ang 1% ng mga pamilya ng mga pandaigdigang instusyong pinansyal at dambuhalang mga bangko at ang kapitalista-imperyalistang mga estado na pangunahing kasapakat ng mga ito. Ang Kilusang 99% din ang tatahi sa pandaigsigang pakikibaka ng mga manggagawa at mamamayan.

Lumilinaw na ang hanayan sa magkabila ng magkatunggaling mga pwersa. Walang maaasahang iba pa ang mga manggagawa at mamamayan kundi ang kanilang mga sarili at ang mga tunay nilang kapanalig. Malaking bahagdan nito’y mga kabataan at estudyante na kabalikat ng kanilang mga magulang. Kasama rin ang mga empleyado sa gubyerno at mga bangko. Kasali rin ang mga minero at guro, pati mga bumbero at basurero. Hindi nila maaasahan ang mga dilawan at aristokarata ng paggawa na matagal nang nakikipagkutsaba sa mga kapitalistang gubyerno at sa imperyalismo .

At pinatatalas nito ang pangunahing mga tunggalian sa daigdig sa kasalukuyan:
Ang mga manggagawa at mamamayan laban sa kapitalista-imperyalistang mga gubyerno/ estado. Ang mga mamamayan at bayan laban sa imperyalismo. Gayundin ang tunggalian sa pagitan ng imperyalistang mga bansa.
Kapitalismo/imperyalismo ang daan sa perdisyon ng maggagawa at mamamayan sa daigdig sa halos dalawang siglo na. Ang ganap na pagbagsak nito ang magbibigay-wakas sa pagsasamantala, pang-aapi at panunupil ng tao sa kapwa-tao at magbubukas ng landas sa katubusan ng sangkatauhan.***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s