Ipaglaban ang Pambansang Soberanya! Ibasura ang RP-US Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty!

Ang Visiting Forces Agreement o VFA

Ang VFA ay isang kasunduan sa pagitan ng gubyerno ng US at Pilipinas na nilagdaan noong Pebrero 10, 1998 at niratipikahan ng Senado ng Pilipinas taong 1999. Ito ang nagtatakda sa katayuang ligal ng mga tropang Amerikano na nandito sa Pilipinas kaugnay ng pagpapatuloy ng Mutual Defense Treaty (MDT). Inaprubahan noong 1951, ang MDT ay para umano sa kapakanang pandepensa na nagpapahintulot kapwa sa US at Pilipinas na kumilos laban sa armadong pananalakay sa alinman sa dalawang bansa.

Sa ilalim ng VFA, pinahihintulutan ang mga pagkilos na itinatadhana sa MDT kabilang ang paglulunsad ng mga operasyong militar na pandigma, ang paglalagay ng mga long range missiles sa mga pasilidad ng US sa Pilipinas at ang magkasanib na pagsasanay militar ng tropang US at Pilipinas. Sinaklaw rin ng VFA ang pagpapapasok ng mga eroplano at barkong pandigma ng US sa teritoryo ng Pilipinas nang hindi na kailangang siyasatin o ideklara kung may armas nukleyar ang mga ito.

At sa pagsasagawa ng kanilang mga aktibidad dito, binibigyan pa ng mga ispesyal na pribilehiyo ang mga tauhan ng US kabilang ang di pagkuha ng pasaporte at visa, di pagkuha ng lisensya at rehistro ng sasakyan, libreng buwis , taripa, at iba pa.

Sadyang napakasaklaw at di eksaktong tinutukoy sa VFA kung anu-anong pagkilos at gaano kalawak ang karapatang pwedeng ipagkaloob sa mga pwersang militar ng US. Katunayan, walang limitasyong itinatakda ang VFA at kung gayo’y maaaring ituring ang anumang pagkilos ng mga tropang Amerikano na saklaw ng kasunduan. Wala ring taning ang VFA na umano’y ‘pansamantalang’ kasunduan lamang. Ibig sabihin, maaaring pahintulutan ang pagpasok ng mga tropang militar ng US nang mula isa hanggang 100 taon.

Pagpapahigpit ng Imperyalistang Kontrol at Pandarambong sa Asya-Pasipiko

Sinasabing 2/3 ng kalakalan sa buong daigdig ay nagaganap sa mga bansa sa Silangang Asya. Sa panahon ngayon ng matinding kumpetisyon sa pagitan ng iba’t-ibang imperyalistang bansa kabilang ang Japan, Germany at US, at ang pangamba ng mga imperyalista sa patuloy na lumalakas na ekonomyang Tsina, lalong nagiging mahalaga ang pananatili at paggigiit ng dominasyong militar sa rehiyon.

Krusyal ang lakas-militar sa pagpapatibay ng hegemonya ng US para mamintina at mapalawak pa ang kanyang mga pang-ekonomiyang interes sa bansa, rehiyon at buong daigdig.

Halimbawa, kaduda-duda ang presenya ng mga tropang kano sa Mindanao (na halos permanente na). Sa isang pangyayari, matapos na mapatalsik ang MILF sa pinagkukutaan nitong Liguasan Marsh (sa pamamagitan ng serye ng mga operasyong militar na gumagamit ng pambobomba), pumasok ang mga kumpanyang Amerikano para sa natural gas exploration sa naturang lugar.

Ang pagpapatupad ng VFA ay isa sa mga taktika ng imperyalistang US para lalong pahigpitin ang paghahari nito sa Pilipinas at sa buong Asya-Pasipiko sa pamamagitan ng pagmimintina ng superyoridad militar nito sa nasabing rehiyon.

Pagyurak sa Pambansang Dangal at Soberanya ;

Panganib sa Buhay at Kabuhayan ng Mamamayang Pilipino

Ang pagpapatupad ng VFA, tulad ng pagkakaroon ng mga baseng militar ng US noon, ay tahasang lumalapastangan sa soberanya at kalayaan ng Pilipinas at sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Hindi itinataguyod ng VFA ang pantay na karapatan ng mga bansa sa halip ay ipinapataw ang kagustuhan ng imperyalistang US sa Pilipinas.

Binibigyang laya sa ilalim ng VFA ang panghihimasok sa bansa ng gaano man kalaking pwersang miltar ng US, libreng gawin ang anumang naisin nila, saan mang panig ng Pilipinas, nang hindi sila nasasaklaw ng anumang batas o disiplina. Pinahihintulutan din nito ang US na gamitin ang buong bansa bilang lunsaran ng digmang pananalakay nito sa Asya at Pasipiko at kung gayon ay nalalagay sa peligro ang buong bansa sa mga labanang hindi naman nito kinasasangkutan. Batid natin na sa katusuhan ng imperyalistang US, maaari itong manggyera ng alinmang bansa na gustong ipwersang sumunod sa kanyang mga kagustuhan, gaya ng nangyari sa Afghanistan, Iraq at Lebanon.

Ang pagpahintulot ng VFA sa anumang aktibidad militar ng US dito sa Pilipinas ay tuwirang naglalagay sa panganib sa buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Walang karapatan ang Pilipinas na inspeksyunin ang mga sasakyang pandigma na ipinapasok dito ng US at wala ring responsibilidad ang US na ideklara kung ang mga ito ay naglalaman ng mga mapamuksang armas nukleyar. Bukod dito, ang mga pagsasanay-militar na inilulunsad ng US ay karaniwang gumagamit ng mga tunay na sandata at kagamitang militar at walang pagsasalang-alang sa pinsalang maidudulot nito sa lunsaran at sa buhay ng mga taong masasakripisyo. Marami nang mga reklamo ang mga residente ng mga karatig-pook ng Clark at Subic gaya ng Redondo Peninsula at sa Mindanao tulad ng Basilan at Jolo, Sulu-mga lugar na pinaglulunsaran ng Balikatan war exercises, pero balewala ang mga reklamong ito. Tuloy pa rin ang mga ehersisyo.

Isang malubhang pambabastos din sa integridad ng Pilipinas ang pagbibigay sa mga tauhan ng US ng kalayaan mula sa pananagutang kriminal at iba pang mga pribilehiyo. Tinatrato silang ispesyal na uri sa lipunang Pilipino na malayang gawin ang gusto nila, legal man o hindi, nang walang anumang pananagutan. Ang VFA pa mismo ang naglalatag ng mga mekanismo kung paano palulusutan ng mga tauhan ng US ang mga kasalanang magagawa nila sa Pilipinas.

Sa pamamagitan ng automatic waiver at official duty certificate, napoprotektahan sa pananagutang kriminal ang mga tauhan at sundalong militar na lalabag sa batas ng Pilipinas. Anumang ginagawa ng sinumang may hawak nito ay ipinalalagay na bahagi ng pagtupad ng opisyal na gawain, kahit pa ang mga ito’y labag sa batas. Tulad noong narito ang mga base militar ng US, tiyak na gagamiting palusot ng US ang official duty certificate para pagtakpan ang mga tauhan nitong nakalalabag sa batas. Kahit pa ang mga sundalong Amerikano ay di gumagampan ng opisyal na tungkulin o yaong mga off duty, binibigyan ang mga ito ng official duty certificate at pinauuwi ng US para iligtas sa paglilitis sa Pilipinas.

Samantala ang automatic waiver ay ang pagsuko ng Pilipinas sa karapatan nitong litisin at parusahan ang mga tauhan ng US na makalalabag sa mga batas ng bansa. Kung ipinapalagay man ng gubyerno ng Pilipinas na mahalaga para sa kanya ang kasong kinasasangkutan ng mga tauhan ng US, kailangan pang ihingi ng permiso na dito malitis sa Pilipinas.. dahil itinuturing na pangunahin at solong responsibilidad ng gubyernong US ang mga magkakasalang tropa nito.

Ang naging kaso ni ‘Nicole’ – kaso ng binawing hustisya, ay isang klasikong halimbawa ng ganitong uri ng paglapastangan.

Ipaglaban ang Pambansang Kalayaan at Soberanya!
Ibasura ang Visiting Forces Agreement at RP-US Mutual Defense Treaty!

Mahalaga sa bawat mamamayang Pilipino na nagmamahal sa tunay na kalayaan at soberanya ng bansa na ipanawagan ang pagbabasura sa VFA at iba pang di pantay na kasunduang panseguridad sa pagitan ng US at bansang Pilipinas gaya ng MDT at Mutual Logistics Support Agreement (MLSA). Tangan natin ang mayamang aral at inspirasyon mula sa magiting na pakikibakang anti-base militar nitong mga nakaraang dekada. Wala tayong pagdadalawang-isip na maaaring maipagwagi ng sambayanan ang gaano man kabigat na pakikibaka sa pamamagitan ng sama-sama at determinadong pagkilos. Ipunin ang lakas at irehistro ang mariing protesta para sa pagbabasura sa VFA/MLSA/MDT!

Youth for Nationalism and Democracy
Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KPD)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s